Foto: screenshot/youtube

Na Iriškom vencu u planu je gradnja bolničkog kompleksa, na krajnjem severu teritoriji opštine Irig. Prostor je namenski izgrađen kao kompleks objekata dečijeg oporavilišta, zatim tridesetih godina prošlog veka prerasta u lečilište za tuberkulozu, a nakon drugog svetskog rata ustanova dobija naziv Bolnica za tuberkulozu i biva u funkciji do ranih devedesetih prošlog veka.

Na katastaskoj parceli broj 24 KO Irig je kompleks od osam objekata visokogradnje, dve transformatorske stanice, pristupne staze, platoi, javna rasveta i dr.
Opšti cilj izrade Plana jeste uređenje i izgradnja prostora u okviru obuhvata Plana, stvaranje planskog osnova za uređenje i izgradnju kompleksa zdravstvene ustanove i pratećih sadržaja, kao i za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata.
U okviru bolničkog kompleksa, na ostalom građevinskom zemljištu, planirana je rekonstrukcija postojećih objekata i izgradnja novih objekata u funkciji zdravstva.
Nacrtom Plana definisaće se namene objekata koji se mogu graditi na predmetnom prostoru, kao i namena objekata koja je zabranjena za izgradnju.
Za površinu bolničkog kompleksa, predlog osnovnih urbanističkih parametara je:
– maksimalna spratnost glavnih objekata do P+4 (prizemlje + četiri sprata);
– dozvoljena je izgradnja podrumske/suterenske etaže;
– u sklopu parcele obezbediti najmanje 40% ozelenjenih površina (u zelene površine se računaju i otvoreni travnati tereni).
Prostor koji se razrađuje ovim planskim dokumentom ima vrlo povoljan položaj sa aspekta saobraćajne pristupačnosti, jer se nalazi na raskrsnici opštinske i državne putne mreže, što daje na značaju i atraktivnosti planiranim sadržajima.
Za potrebe pristupa planiranom bolničkom kompleksu, planirano je proširenje nekategorisanih puteva na katastarskim parcelama br. 27 i 9742 КO Irig, odnosno definisanje regulacije koridora pristupnih puteva.
Zelene površine u obuhvatu su nedovoljno uređene, i na delovima obrasle i zapuštene. Postojeću šumsku vegetaciju Nacionalnog parka u okviru obuhvata Plana maksimalno očuvati i uklopiti u planirane i postojeće sadržaje, uz minimalno uklanjanje i oštećenje vegetacije. Sprovesti obnovu šumskih sastojina nakon neophodnih seča u skladu sa Šumskom osnovom Nacionalnog parka Fruška gora.
Foto: screenshot/youtube
Investitor je Eparhija sremska, a naručilac Plana i nosilac izrade Opština Irig. Obrađivač Plana je JP Zavod za urbanizam Vojvodine.
ekapija.rs
1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Vidoje
04/10/2022 00:06

Ovo je za svaku pohvalu!