Foto: Print screen / PDR / JP Urbanizam
Avijatičarsko naselje u Novom Sadu nalazi se u severizapadnom delu grada. Arhitektonsku strukturu dela planskog područja čine nizovi “Premis” porodičnih stambenih objekata realizovanih 70-ih godina 20. veka, koji su, kao specifična matrica gradskog tkiva, od značaja za graditeljsko nasleđe.
U obodnim delovima planskog područja relizovani su objekti porodičnog stanovanja novijeg datuma, dok su uz Rumenački put realizovani objekti višeporodičnog stanovanja.
Površina područja stanovanja iznosi 7,20 hektara, i većim je delom već izgrađena, dok je prostor severno i istočno od postojećeg Avijatičarskog naselja u širini od oko 50 metara, neizgrađen ili u realizaciji.
Prostor na kome se planira proširenje naselja i nova izgradnja namenjuje se različitim vidovima porodičnog stanovanja – u nizu i slobodnostojećim objektima na parceli, kao i višeporodičnog u urbanim vilama.
U zoni uz Rumenački put i na delovima na kojima postoji mogućnost za formiranje većih parcela, moguće je planirati višeporodično stanovanje manjih gustina (urbane vile), spratnosti do dva sprata sa potkrovljem, sa maksimalno šest do osam stanova u objektu. Uz stambene, obavezno je obezbediti prateće sadržaje u vidu snabdevanja, zelenih površina i površina za igru dece.
Parcela broj 3392/40 namenjena je poslovanju u okviru opštegradskog centra i na njoj se nalazi poslovni objekat u funkciji trgovine. Osnovna delatnost preduzeća je uvoz, prodaja, distribucija, održavanje i servisiranje najsavremenije i tehnološki najnaprednije medicinske opreme. Objekat je spratnosti P+2. Planira se izgradnja novog poslovnog objekta na neizgrađenom delu parcele, sa mogućnošću izgradnje apartmana, spratnosti Su+P+2, koji bi se funkcionalno povezao sa postojećim objektom na parceli.
Pored postojećih uličnih parkinga, predviđena je izgradnja novih uličnih parkirališta, kao i garaža u sklopu objekata.
Pristup poslovnim objektima uz Rumenački put planiran je sa sekundarnih ulica (ulica Alberta Ajnštajna i Đerđa Molnara). Duž Rumenačkog puta postoji bicilistička staza, a u Avijatičarskoj ulici se planira. Duž svih ulica, planirane su pešačke staze.
Na četiri lokacije planirane su zelene površine, koje mogu da se svrstaju u kategoriju urbanih džepova.
Planira se parterna arhitektura (kante, klupe, rasveta, kao i česma). Na severnoj (površina unutar stambenog bloka) i južnoj zelenoj površini može se planirati u manjem segmentu uređenje dečijeg igrališta.
Pored navedenih planiranih sadržaja može se na ovim lokacijama planirati i postavka biste, skulpture ili nešto slično.
Slobodne zelene površine u sklopu višeporodičnog stanovanja, pored dekorativne listopadne i četinarske vegetacije, treba da obezbede uslove za igru dece. Na ovim površinama je potrebno planirati i urbani mobilijar (kante, klupe, rasveta, česma i slično).
ekapija.com
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments