U susret Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, koji se obeležava 03. decembra Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman procenjuje da osobe sa invaliditetom čine oko 15 odsto svetske populacije, dok je u Srbiji taj procenat nešto manji. Ne postoje egzaktni podaci, ali se procenjuje da u Srbiji oko 700.000 osoba ima neki oblik invaliditeta.

Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim problemima, pre svega sa problemom siromaštva, nezaposlenosti, društvene izolacije i diskriminacije. Problemi postoje i u oblasti obrazovanja, primeni osnovnih instituta socijalne zaštite, slobodi kretanja i pristupačnosti zgrada javne vlasti, kao i kretanja unutar tih zgrada, ograničenim kapacitetima ustanova za smeštaj osoba sa invaliditetom, kao i problemima u oblasti zdravstvene zaštite, a naročito u zaštiti reproduktivnih prava žena sa invaliditetom.

Reproduktivna prava žena sa invaliditetom

Кada je reproduktivnim pravima žena se invaliditetom reč, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je tokom godine, u saradnji i uz podršku OEBS-a, realizovao istraživanje pod nazivom “Reproduktivno zdravlje žena sa invaliditetom u AP Vojvodini“. Istraživanjem je registrovano da sistem ne prepoznaje u dovoljnoj meri osobe sa invaliditetom. Pristupačnost zdravstvenih objekata je problematična. Informacije od značaja za reproduktivno zdravlje žena sa invaliditetom su prisutne u većem broju domova zdravlja, ali ne i u odgovarajućem formatu (veći ispis, pojednostavljene verzije, itd). Poseban problem predstavlja zaštita prava na privatnost, jer žene sa invaliditetom u zdravstvene ustanove dolaze uz pomoć pratioca, koji stiče uvid u njihove privatne podatke. Pored toga, postoje i komunikacijske barijere, jer se medicinsko osoblje ne obraća neposredno ženi, nego njenom pratiocu. Nedostataju protokoli kojima bi se regulisao boravak personalnih asistenata u bolnici dok su žene sa invaliditetom na lečenju, a potrebna je i obuka lekara i medicinskog osoblja o stepenima, uzrocima i oblicima invaliditeta, kao i pravima žena sa invaliditetom.

Na zakonodavnom planu u Srbiji su učinjeni značajni pomaci. U praksi su, međutim, pozitivni pomaci sporiji, zbog čega osobe sa invaliditetom ne mogu na ravnopravan i aktivan način učestvovati u životu zajednice.

Iako su suočene sa brojnim problemima, osobe sa invaliditetom se ne obraćaju u velikom broju Pokrajinskom ombudsmanu.

Posvećen zaštiti ljudskih prava, Pokrajinski ombudsman izražava spremnost da i ubuduće predano radi na promociji i zaštiti ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Pored toga, Pokrajinski ombudsman će organizacijom seminara, treninga i obuke raditi na upoznavanju osoba sa invaliditetom sa njihovim pravima i instrumentima zaštite tih prava.

Imajući u vidu činjenicu da građani nisu u potpunosti svesni svih teškoća i problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, Pokrajinski ombudsman će, naročito u radu sa mladim ljudima, doprinositi podizanju nivoa svesti o osobama sa invaliditetom, njihovim pravima i njihovim doprinosom razvoju društva.

Svestan ogromne moći medija, Pokrajinski ombudsman apeluje na zaposlene u medijima da u svom izveštavanju poštuju urođeno dostojanstvo osoba sa invaliditetom, njihovu individualnu autonomiju i pravo da odlučuju o svom životu. Po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, to je jedan od načina da se neutralizuju i obesnaže stereotipi i predrasude koje prate osobe sa invaliditetom.

Podsećajući na činjenicu da svako ljudsko biće ima pravo na dostojanstven život, Pokrajinski ombudsman apeluje da se institut lišavanja poslovne sposobnosti u slučaju osoba sa invaliditetom primenjuje obazrivo i veoma skrupulozno.

Pokrajinski ombudsman je izričit u stanovištu da invaliditet nije i da nikad ne može postati razlog za nedostojanstven život. Кao delu ljudskog roda, osobama sa invaliditetom pripadaju sva ljudska prava i osnovne slobode, bez ikakve diskriminacije.

Po dubokom uverenju Pokrajinskog ombudsmana, samo dosledno istrajavanje na gore pomenutom načelu omogućuje osobama sa invaliditetom da razviju svoje potencijale, osećaj dostojanstva i samovrednos.

Izvor: Pokrajinski ombudsman

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments