Foto: Bosco Legal Services

U ime naroda

VIŠI SUD U BEOGRADU sudija Sanje Knežević Jojić, u parnici tužioca Janka Veselinovića iz Novog Sada, Stojana Novakovića br. 1, JMBG 0611965382703, čiji je punomoćnik Boško Arsenijević, advokat iz Novog Sada, protiv tuženih Hashtag Digital Media Group DOO Novi Sad, MB 21339083, Nikole Bilića iz Novog Sada, i Nikole Klajića iz Novog Sada, čiji je punomoćnik Zoran Prošić, advokat iz Novog Sada, radi naknade štete, vrednost predmeta spora 500.000,00 dinara, doneo je dana 15.12.2022. godine.

Presudu

  1. ODBIJA SE prigovor mesne nenadležnosti.
  2. DOPUŠTA SE subjektivno preinačenje tužbe označavanjem Nikole Klajića kao tuženog umesto Nikole Bilića.
  3. OBAVEZUJE SE tuženi Hashtag digital media group doo Novi Sad, da tužiocu Janku Veselinoviću na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda isplati iznos od 60.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 15.12.2022. godine, pa do isplate, u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.
  4. OBAVEZUJE SE tuženi Nikola Bilić, odgovorni urednik medija NS Uživo, da objavi izreku presude na početnoj strani internet portala NS Uživo, kao i na stranici Vesti tog portala, prvog četvrtka nakon pravnosnažnosti presude, bez ikakvih komentara i o sopstvenom trošku, poštujući pravila Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
  5. ODBIJA SE tužbeni zahtev kojim je tužilac Janko Veselinović tražio da se obaveže tuženi Hashtag digital media group doo Novi Sad, da mu na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda isplati iznos od još 440.000 dinara, preko dosuđenog iznosa od 60.000,00 dinara, do traženog iznosa od 500.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 15.12.2022. godine do isplate .
  6. ODBIJA SE tužbeni zahtev kojim je tužilac tražio da se obaveže tuženi Nikola Klajić da mu solidarno sa tuženim Hashtag digital media group doo Novi Sad na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 500.000,00dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 15.12.2022. godine do isplate.
  7. OBAVEZUJU SE tuženi Hashtag digital media group doo Novi Sad i Nikola Klajić da tužiocu na ime troškova parničnog postupka solidarno isplate iznos od 70.300,00 dinara, u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude .
  8. ODBIJA SE zahtev tuženog Nikole Bilića za naknadu troškova parničnog postupka.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments