Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisuje konkurs za upis 200 polaznika na osnovnu obuku za pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

USLOVI КONКURSA

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:
1) da je državljanin Republike Srbije;
2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju
je raspisan konkurs;
3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
4) da ima završenu srednju školu;
5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu
unutrašnjih poslova;
6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “C“
kategorije;
7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-
motoričke sposobnosti.
Pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje
motornim vozilom “B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit “C“ kategorije, uz obavezu da
ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-
spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih
jedinica Ministarstva sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA КONКURS

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese
www.copo.edu.rs);

1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili sa internet
adrese www.copo.edu.rs),
2. Original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
3. Original izvod iz matične knjige rođenih,
4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični
postupak (ne starije od šest meseci),
5. Overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
6. Očitanu ličnu kartu ili overenu fotokopiju lične karte koja nije čipovana,
7. Overenu fotokopiju vozačke dozvole “C“ kategorije.
Lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima “C“ kategorije prilaže overenu fotokopiju važeće nacionalne vozačke dozvole za upravljanje
motornim vozilima “B“ kategorije.

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Procedura traje od jedan do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.

Proces selekcije će se sprovoditi od aprila meseca tekuće godine.

Кandidati su u obavezi da ispune posebne kriterijume i prođu proces selekcije koji čini: lekarski pregledi, psihološka selekcija, provera bazično-motoričkog statusa i intervju.

Svaki pojedinačni deo procesa selekcije je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume.

Putne troškove, troškove lekarskih pregleda i troškove boravka u toku procesa selekcije snose kandidati.

Obaveštavanje kandidata o datumu i mestu obavljanja lekarskih pregleda, psihološke selekcije, bazično-motoričkog statusa i intervjua vrši se najkasnije sedam dana pre njihovog početka.

Opšti lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja polaznika obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima.

Specijalistički lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja polaznika obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Potpuna ravnopravnost kandidata u procesu selekcije obezbeđuje se na taj način što se kandidati vode pod šifrom prilikom provera.

Кandidati koji su ispunili uslove i uspešno prošli proces selekcije za polaznike Osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima selekcije i imaju pravo da ostvare uvid u sopstvene rezultate u svim fazama procesa selekcije.

Кomisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata.

Ukoliko se za potrebe popunjavanja vatrogasno-spasilačke jedinice za koju je raspisan konkurs ne javi dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u pogledu posedovanja važeće nacionalne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom “C“ kategorije, mogu se rangirati kandidati koji poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit “C“ kategorije polože u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova.

Početak realizacije obuke je u avgustu mesecu tekuće godine.

Кandidat koji ne bude primljen pismeno se obaveštava u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Кandidat koji nije primljen na obuku može podneti zahtev za preispitivanje odluke ministru, preko Nacionalnog trening centra za vanredne situacije, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja.

Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, obavlja se najmanje sedam dana pre početka obuke.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i kandidat koji je nakon sprovedenog konkursa primljen na kurs za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva, zaključuju ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza.

Ugovor se potpisuje pre početka, a najkasnije u roku od deset dana od dana početka obuke.

Кandidatima koji ne ispune uslove predviđene konkursom za prijem, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu vraća se i dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs.

PRAVA I DUŽNOSTI POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

– Polaznik koji uspešno završi Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica i
zasnuje radni osnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova dužan je da položi vozački ispit za
upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije u roku od 1,5 godine od dana završetka obuke.
– Troškove obuke i polaganja vozačkog ispita snosi polaznik.
– Polaznicima je u toku osnovne obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

ADRESA: Nacionalni trening centar za vanredne situacije (Ul. Omladinskih brigada 1 Novi Beograd) Broj telefona: 011/274-10 44, 011/274-0450 tel/faks 011/2100-246 ntc_vs@mup.gov.rs.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments