Foto: Pavle Pejić, nsuzivo.rs

Zbog ra­do­va na pod­vo­žnja­ku u Ki­sač­koj uli­ci, ko­ji su deo pro­jek­ta iz­grad­nje dvo­ko­lo­seč­ne pru­ge Be­o­grad – Sta­ra Pa­zo­va – No­vi Sad – Su­bo­ti­ca – dr­žav­na gra­ni­ca, od da­nas je od­re­đe­na pri­vre­me­na za­bra­na sa­o­bra­ća­ja u de­lu Ki­sač­ke uli­ce.

Ka­ko pod­se­ća­ju nad­le­ži, ra­do­vi će tra­ja­ti do mar­ta 2022. go­di­ne, te se gra­đa­ni mo­le da po­štu­ju po­sta­vlje­nu sa­o­bra­ćaj­nu sig­na­li­za­ci­ju i us­po­sta­vlje­ni re­žim sa­o­bra­ća­ja i da ko­ri­ste al­ter­na­tiv­ne prav­ce ko­ji se pro­te­žu Te­me­rin­skom i Ru­me­nač­kom uli­com. To­kom re­kon­struk­ci­je i iz­grad­nje pod­vo­žnja­ka u Ki­sač­koj uli­ci tra­se auto­bu­sa JGSP-a na li­ni­ja­ma 1, 15, 16, 17, 20, 31, 32, 33 i 35 će bi­ti iz­me­nje­ne.

Dnevnik.rs

2 Comments
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Mimi
03/10/2021 11:34

Bolnica za 4-5 meseci ali ovo parce nadvoznjaka 5 meseci?
Sramota

Detelinarac
03/10/2021 15:22

Celo leto prazan grad, i automobili se slabo koriste tada, oni sad nasli to da rade, 6 meseci???? Uvedite drugu i TRECU smenu, bice gotovo za max 3 meseca…jel realno sta radite, grad nam je zakrcen i ovako i onako….