Ustavni sud Srbije odbacio je inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakonskih odredbi koje se odnose na obaveznu vakcinaciju dece i odraslih.

Kako je navedeno, Sud smatra da inicijatori nisu potkrepili svoje tvrdnje, niti su one ustavno pravno utemeljene.

Inicijatori postupka tražili su da se utvrdi da nisu u skladu sa Ustavom pojedine zakonske odredbe kojima se nalaže obavezna vakcinacija, pogovo dece pred upis u školu tvrdeći da im se na taj način uskraćuje pravo na izbor, kao i da nisu u saglasnosti sa međunarodnim ugovorima.

U odluci, koja je u celosti objavljena na sajtu tog suda, preicizira se da je Ustavni sud odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima pojedinih odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Rešenje suda o odbacivanju je, kako se dodaje, upućeno učesnicima u postupku.

Inicijative su odbačene jer je Ustavni sud: “polazeći od prethodno detaljno izvršene analize osporenih odredaba Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti, sa stanovišta svih bitnih navoda inicijatora, našao da iznetim razlozima u inicijativama nije potkrepljena tvrdnja da ima osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti“, navodi se u odluci.

Na ovaj način Ustavni sud je konačno odlučio o podnetim inicijativama, napominje se u odluci. Zbog toga je takođe odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti.

Što se tiče navoda inicijatora o povredi odredaba Evropske konvencije i Protokola prvog uz tu konvenciju, kao i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Ustavni sud ih nije posebno razmatrao, budući da navedene odredbe imaju u suštini isti sadržaj kao pojedine odredbe Ustava Srbije, u odnosu na koje je sud cenio navode inicijatora.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments