Foto: Cemaforum

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta uređenja reke Save iskopom materijala iz korita duž plovnog puta i izgradnjom.

Kako je navedeno u dokumentu koji je izradio Institut “Jaroslav Černi”, Republika Srbija planira da poboljša navigacione uslove na reci Savi kako bi dalje razvijala vodni saobraćaj i poboljšala uslove za kretanje robe i ljudi.

Radovi su planirani na deonici od 170 do 188 kilometra, gde Sava čini prirodnu granicu Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, entitet Republika Srpska.

Cilj radova je da se u plovnom putu Save obezbede plovidbeni uslovi koje je propisala Međunarodna komisija za sliv reke Save, a koji treba da bude minimum u skladu sa zahtevima za IV klasu unutrašnjih plovnih puteva, dok je sada na delu pomenute deonice, od 176 do 188 km, 3. kategorija plovnog puta.

Zato je, navodi se, na čitavoj potrebno obezbediti IV kategoriju plovnog puta.

Razmatrane su 3 varijante hidrotehničkih radova kojima se to postiže, a usvojena treća kao najoptimalnija, koja podrazumeva izgradnju vodnih objekata na najkritičnijoj deonica, uz bagerovanje sprudova u plovnom putu na kraćim deonicama uzvodno i nizvodno.

Ova varijanta predviđa formiranje korita širine 180 m u nivou EN (niski plovidbeni nivo), što se postiže bagerovanjem sprudova u plovnom putu i izvođenjem vodnih objekata (napera) uz levu i desnu obalu Save.

Predviđeno je i bagerovanje korita na nekoliko kraćih deonica uzvodno od mosta u Sremskoj Rači, kod ušća Drine i na nizvodnoj deonici Save.

Ovi radovi, napominje se, nisu predmet Idejnog projekta već će se razraditi u posebnim Elaboratima bagerovanja plovnog puta.

Kako se deo predviđenih radova na desnoj obali Save nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, potpisan je i poseban Sporazum RS-BiH.

Investitor projekta je Evropska Investiciona Banka.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments