Foto: dotkomsite-Neopolitikin Zabavnik
Planom generalne regulacije prostora za poslovanje u severozapadnom delu Novog Sada obuhvaćeno je područje površine 910 ha severno i južno od Kanala hidrosistema Dunav – Tisa – Dunav (KO Novi Sad, Futog, Rumenka).
Severna zona obuhvata radnu zonu Sever I i planirano zaštitno zelenilo severno od radne zone do granice građevinskog područja.
Radna zona Sever I obuhvata prostor severno od Kanala DTD, između ulica Profesora Grčića, Mileve Simić i Klisanskog puta na istoku, Primorske ulice na jugu, železničke pruge na jugozapadu, planirane magistrale na severozapadu i produžetka Ulice Paje Radosavljevića na severu.
Površina radne zone je oko 230 ha, a oko 35% prostora je zauzeto postojećim kompleksima. Zastupljene su sekundarne i tercijarne delatnosti, i to u sledećim sektorima: hemijska industrija, prehrambena industrija, građevinarstvo, prerada drveta, metalurgija, trgovina. Uz zapadnu regulaciju Klisanskog puta nalazi se manja zona porodičnog stanovanja.
Prostor namenjen zaštitnom zelenilu koristi se kao poljoprivredno zemljište, a unutar ove zone postoji i nekoliko salaša. Evidentiran je i izvestan broj objekata (oko 40), izgrađenih bez odgovarajuće dokumentacije, i to pretežno u severnom delu.
Južna zona obuhvata područje južno od Kanala DTD. U okviru ove zone nalaze se radna zona Sever II, Novosadski železnički čvor, poslovni i drugi sadržaji duž ulaznog pravca uz Rumenački put i Rumenačku ulicu, i Almaško groblje, kao i porodično stanovanje istočno od njega.
Radna zona Sever II nalazi se južno od Kanala DTD, a ograničena je sa severne strane ovim kanalom, sa zapadne i južne železničkom prugom i planiranom ranžirnom stanicom, a sa istočne strane Sentandrejskim putem.
Površina zone je oko 267 ha, a oko 60 % prostora je zauzeto postojećim kompleksima. Većina preduzeća je privatizovana, ali i dalje obavlja osnovnu delatnost smanjenim kapacitetom, dok se u pojedinim ne obavlja nikakva delatnost. U zoni su zastupljene sekundarne i tercijarne delatnosti, i to u sledećim sektorima: hemijska industrija, građevinarstvo, metaloprerađivačka, špedicija, skladištenje, trgovina. U zoni se nalaze dva preduzeća koja se bave reciklažom nemetalnih i metalnih otpadaka.
Pretežna namena prostora je poslovanje i to najvećim delom poslovanje u radnim zonama sekundarnih i tercijarnih delatnosti, a uz Rumenačku ulicu i Rumenački put planira se poslovanje na ulaznim pravcima, kao i sadržaji opštegradskog centra.
U obuhvatu Plana se nalaze postojeće i planirane stanice za snabdevanje gorivom.
Porodično stanovanje će se zadržati na tri lokacije, na malim površinama, i to uz Almaško groblje, na Klisanskom putu i uz Rumenački put.
Planirane komunalne površine su groblja (Almaško i Nazarensko), površine za hidrotehničke zahvate u zapadnom delu radne zone Sever II, kao i površina uz Rumenački put, gde će se locirati javna preduzeća.
 
Zelene površine u obuhvatu Plana su najvećim delom planirane kao zaštitno zelenilo, i to: u severnom delu (severno od radne zone Sever I), uz Kanal DTD kao deo priobalnog pojasa i uz železničku prugu. Goranski park na Trgu mira, kao zelenilo susedskog parka, predstavlja zelenu oazu pored Almaškog groblja.
Planira se nova organizacija zonskog sportskog centra Radnički i upotpunjavanje novim sadržajima.
Javne službe unutar obuhvata Plana su Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, koji se zadržava na postojećem i planira na novom lokalitetu, i garaža MUP-a koja je realizovana u radnoj zoni Sever I.
U obuhvatu Plana se nalaze ili su planirani značajni infrastrukturni objekti i površine, kao što su: Novosadski železnički čvor sa glavnom železničkom stanicom i planiranim robno-transportnim centrom, Kanal DTD sa prevodnicom, dve velike transformatorske stanice i dva razvodna postrojenja.
U zoni Kanala DTD planira se postavljanje pristana za ukrcavanje i iskrcavanje nafte i naftnih derivata koji će zajedno sa delovima obalnog pojasa kao lučkim zemljištem činiti lučko područje pristaništa za posebne namene.
ekapija.com
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments