Grad Novi Sad je objavio tri javna poziva – Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za Grad Novi Sad, Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada kao i Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada u 2020. godini.

Sve tri mere iz Akcionog plana zapošljavanja realizovaće se u 2020. godini, a Grad Novi Sad je za pomenute mere izdvojio nešto više od 117 miliona dinara.

Javni radovi od interesa za Grad Novi Sad, kao mera aktivne politike zapošljavanja organizuju se u cilju podsticanja zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni radovi traju najduže pet meseci, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Pre uključivanja u program Nacionalna služba za zapošljavanje vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci, za period do 12 meseci i sticanje uslova za polaganje pripravničkog odnosno drugog stručnog ispita. Sredstva za realizaciju programa pripravnika koriste se za naknadu troškova zarade pripravnika u mesečnom iznosu od 52.000,00 dinara za stručno osposobljavanje 80 pripravnika sa visokom stručnom spremom, za period do 12 meseci.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa. Program stručne prakse se finansira od 6 do12 meseci za ukupno 120 nezaposlenih lica, i to za 100 lica sa završenim visokim obrazovanjem i za 20 lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme.

Prijave za organizovanje i sprovođenje javnog rada, kao i za stručno osposobljavanje pripravnika mogu se preuzeti na sajtu Grada www.novisad.rs i sajtu Gradske uprave za privredu www.privredans.com ili u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka br. 110a, prizemlje, kancelarija broj 10.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se u dva primerka putem pošte ili lično Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka br. 110a, kancelarija broj 10, do 29. maja 2020. godine. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu telefonom na brojeve: 021/452-414, 6614-085 i 6624-282.

Zahtev za učešće u programu stručne prakse, podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Novi Sad, Ulica Alberta Tome br. 2, na propisanom obrascu i sa traženom dokumentacijom putem pošte ili na mejl adresu [email protected]. Obrazac zahteva se može preuzeti sa sajta Grada Novog Sada www.novisad.rs i sajta Gradske uprave za privredu www.privredans.com ili dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Novi Sad. Javni poziv je otvoren do 29. maja 2020. godine. Sve potrebne informacije o programu mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Novi Sad telefonom na brojeve: 021/4885555, 4885557, 4885593 i 4885544.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments