Foto: kompaskazesrbija.rs

Tvrđava Bač je najbolje očuvan srednjovekovni utvrđeni grad na teritoriji Vojvodine. Prema Planu detaljne regualacije za prostornu celinu “Drevni Bač sa tvrđavom”, koji se nalazi na javnom uvidu, planira se da se na posmatranom području zadrže svi postojeći sadržaji sa neophodnim dopunama i korekcijama, uz definisanje kompatibilnih namena.

U području obuhvata Plana planiraće se sledeći sadržaji:

– površine javne namene: uprava i administracija, ulični koridor, koridor pešačko-biciklističke staze, korito Mostonge, koridor kanala;

– površine za ostale namene: stanovanje, poslovanje, sport i rekreacija.

Najveći deo prostora u okvirnom obuhvatu Plana namenjen je koritu reke Mostonge i porodičnom stanovanju. U okviru prostora na kojem će se planirati porodično stanovanje predviđen je razvoj tradicionalne porodične kuće, uz mogućnost uvođenja sadržaja namenjenih ugostiteljstvu i uslužnim delatnostima, primerenim okruženju.

Radi povratka istorijskog ambijenta srednjovekovne tvrđave u Baču, planiraće se povratak vode u korito reke Mostonge, i uvođenje rekreativnih sadržaja poput ribolova, veslanja i sl. U jugoistočnom delu korita Mostonge planiraće se privez za čamce.

Za potrebe zaštite susednih katastarskih parcela planiraće se nasip oko korita Mostonge, u okviru kog bi se definisali uslovi za izgradnju pešačke i biciklističke staze.

Planom će se definisati koridor kanala koji bi odvodio procedne vode iz zaštitnog nasipa i okolnog terena.

U području obuhvata Plana nalazi se postojeći kompleks Uprave i administracije.

Planom će se dati uslovi za rekonstrukciju, parterno uređenje i ozelenjavanje za spomeničke komplekse Kalvarija i Tursko kupatilo, u skladu za uslovima nadležne institucije za zaštitu spomenika kulture.

Na posmatranom području planiraće se uređenje zelenih površina.

Za zadovoljavanje svakodnevnih potreba stanovništva u ovom delu naselja, kao i za potrebe ispunjavanja dela turističkih usluga u planskom periodu, neophodna je kvalitetna saobraćajna povezanost. Ulični koridori će se planirati za definisanje neophodnih saobraćajnih površina i komunalne infrastrukture, potrebne za normalno funkcionisanje planiranih sadržaja. U južnom delu naselja planirana je parking površina za motorna vozila i kružna raskrsnica.

Foto: ekapija

O tvrđavi Bač

Tvrđava Bač pripada tipu “vodenog grada” osposobljenog za odbranu u močvarnim terenima sa utvrđenim zamkom i podgrađem sa 36 okućnica, raspoređenim sa obe strane Ulice bačke tvrđave. Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture je u sklopu Razvojnog projekta integrativne zaštite “Vekovi Bača” predvideo povratak istorijskog ambijenta srednjovekovne tvrđave u Baču, povratkom vode u korito reke Mostonge.

Naime, istorijski ambijent se u potpunosti izmenio prokopavanjem kanala iz hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, krak Karavukovo – Bački Petrovac, sredinom 60-tih godina prošlog veka. Tvrđava je ostala bez vodenog ogledala, važnog elementa za definisanja njene nekadašnje obrambene funkcije.

Ideja o povratku vode u rovove Mostonge prvi put je iznesena od strane dr Ratibora Đorđevića, koji je uradio plan uređenja tvrđave sa podgrađem. Ovim rešenjem bilo je predviđeno korišćenje kompleksa kao rekreativnog centra, oko važnog istorijskog spomenika, kao predmeta kulturnog turizma.

Imajući u vidu izuzetne vrednosti, kao i veze sa očuvanim prirodnim celinama u okruženju, istorijsku važnost i značaj, tvrđava je valorizovana kao autentičan prostor univerzalnih vrednosti.

Posmatrajući specifičan odnos prirodnog i kulturnog nasleđa oblasti, do sada, nijedna druga lokacija na levoj obali Dunava nije prepoznata sa takvim vrednostima kao tvrđava u Baču.

Plato na kome je smeštena prostorna celina važan je arheološki lokalitet.

Naručilac Plana detaljne regualacije za prostornu celinu “Drevni Bač sa tvrđavom” je Opština Bač, a obrađivač JP Zavod za urbanizam Vojvodine.

ekapija.com

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments