Foto: Print screen/ Izmene i dopune PDR /JP Urbanizam Novi Sad

U okviru univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu u planu su radovi na objektu Mašinskih instituta Fakuteta tehničkih nauka (lokalitet 1) i objekta Naučno-tehnološkog parka (lokalitet 2).

Objekat Mašinskih instituta ima razgranatu formu u osnovi, sa glavnim kubusom postavljenim uz Ulicu Vladimira Perića Valtera i tri objekta laboratorijskog prostora, koji se upravno protežu ka Ulici Dr Sime Miloševića. Spratnost se kreće od P+1 do VP. Laboratorijski delovi zahtevaju rekonstrukciju.

Prema Planu detaljne regulacije kompleksa, lokalitet 1 je u celosti površina javne namene namenjen obrazovanju, a planiraće se mogućnost izgradnje objekata Fakulteta tehničkih nauka i Naučno-tehnološkog parka, u funkciji Univerziteta u Novom Sadu.

Ukupna bruto površina objekata od okvirno 30.000 m2 trebalo bi da zadovolji prostorne i funkcionalne potrebe planiranih sadržaja. Spratnost objekta planiraće se od Po+P+4 do Po+P+7 sa ravnim krovom.

Predviđa se pripajanje dela Ulice Veljka Petrovića kompleksu objekta Naučno-tehnološkog parka.

U planu je ozelenjavanje, kao i pešačke komunikacije, manji platoi za okupljanja, urbani mobilijar.

U okviru podzemnih etaža planiranog objekta na lokalitetu broj 1, predlaže se izgradnja garaže za putničke automobile, kao i parkinga za bicikle.

eKapija.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments