Planom detaljne regulacije dela Salajke južno od Partizanske ulice u Novom Sadu obuhvaćen je prostor u neposrednoj blizini tradicionalnog centra grada uz značajne saobraćajne pravce. Prostire se okvirno između magistralne železničke pruge sa južne i Partizanske ulice sa severne strane, a Temerinske sa istočne i Kisačke ulice koja prelazi u Sentandrejski put sa zapadne strane. Planom je obuhvaćeno 17,19 ha.

Ovaj prostor je nasleđeno urbano tkivo, heterogene strukture koje se veoma sporo menja, neznatno uz Partizansku ulicu dok su strukture, duž primarnih saobraćajnica Kisačke i Temerinske ulice, zadržale staru morfologiju i pored generacije planova koje pružaju mogućnost nove izgradnje.

Kompleks JKP Vodovod i kanalizacija

Planom je utvrđena površina javne namene, kompleks namenjen Javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Novi Sad koji je ranije planiran za preseljenje. Uz Ulicu hadži Đerinu, nalazi se kompleks namenjen vodoprivrednom preduzeću koji je podeljen ulicom na severni i južni deo.

Kompleks se planira na ukupnoj površini od oko 1,05 ha gde severni deo zauzima oko 0,39 ha, a južni 0,66 ha.

Kompleks se planira na površini koja je trenutno u funkciji ovog preduzeća i uslovljava se objedinjavanje svih parcela. U severnom delu moguće je izgraditi dodatnih oko 170 m2 u osnovi, a u južnom dodatnih oko 250 m2.

Objekti se mogu graditi i/ili dograditi do spratnosti Su+P+2+Pk.

Obavezno je ozelenjavanje najmanje 20 % površine kompleksa u oba dela.

Na parceli, u oba dela kompleksa, neophodno je obezbediti odgovarajući broj parking-mesta za potrebe samog kompleksa prilikom rekonstrukcije odnosno izgradnje novih objekata.

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Poslovanje

Sa namerom da se zadrži karakter namena koje su preovlađujuće na ovom prostoru planira se poslovanje duž Partizanske ulice sa manjim obimom izgradnje koji je prilagođen mikrolokaciji. Tako se planiraju objekti spratnosti do Po+P+2+Pk, Po+P+2+Pk, Po+P+3+Pk kao i Po+P+2+Pk do Po+P(G)+4+Pk i Po+P(G)+4+Pk.

Veći obim izgradnje se planira na ugaonim lokacijama, u Partizanskoj ulici, na ukrštanju sa primarnim gradskim saobraćajnicama Sentandrejskim putem i Temerinskom ulicom. Na uglu Temerinske ulice sa Partizanskom planira se poslovni objekat spratnosti Po+P(G)+4+Pk, a u delu sa visinskim akcentom spratnosti Po+P(G)+10.

Pametni eko park mladosti

Na uglu Partizanske ulice i Sentandrejskog puta planira se parkovska površina za čije je uređenje preporučeno raspisivanje konkursa. Rešenje ovog dela prostora je proisteklo iz namere da se obeleži tragedija u bivšoj diskoteci Kontrast. Zauzima površinu od 0,45 ha, a posvećena je svim tragično nastradalim mladim ljudima. Preporučuje se raspisivanje konkursa za uređenje i izgradnju.

Pod radnim nazivom “Pametni eko park mladosti”, planira se mesto okupljanja mladih i mesto sećanja na tragično nastradale mlade ljude. Pored osnovnih sadržaja (staze urbani mobilijar rasveta zelenilo i dr.) planira se mogućnost dislociranja i trajnog smeštanja postojećeg spomen obeležja sa Sentandrejskog puta na trajnu lokaciju u okviru parka, uz odgovarajuće uređenje.

Na obeležavanju desetogodišnjice od tragedije, Jelena Marinković Radomirović, predsednica Skupštine Grada Novog Sada najavila je izgradnju prvog pametnog parka u Srbiji.

-Možemo samo da zahvalimo gradonačelniku zato što se potrudio da inicijativu naroda da na ovom mestu stradanja u ime svih 18 žrtava požara u Novom Sadu da se izgradi moderan eko-park za buduće generacije mladih, a ne da se mestu stradanja dignu stambeni objekti. Ko će da živi na mestu stradanja i zločina?- istakao je Miladinović.

Foto: Pavle Pejić / nsuzivo.rs

Stanovanje

Stanovanje se predviđa u dva osnovna vida: kao porodično i višeporodično.

Planirana spratnost porodičnih objekata je do Po+P+1+Pk, s tim da je drugi objekat na parceli prizemne spratnosti sa mogućim korišćenjem potkrovlja kao korisne površine (P+Pk).

Višeporodično stanovanje se planira duž Temerinske i Kisačke ulice, koja postaje Sentandrejski put ka raskrsnici sa Partizanskom ulicom. Poželjno je da se takođe, grade objekti vanstambene namene, poslovnog karaktera, ili za potrebe kulture, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sl. ukoliko planirani način izgradnje zadovoljava potrebe ovih sadržaja. S obzirom na to da Plan generalne regulacije na ovom prostoru definiše pretežnu namenu opštegradskih i linijskih centara, u prizemlju ovih objekata je definisana vanstambena namena kao obavezujuća.

Cenralitet se tako, uglavnom ogleda u intenzivnom korišćenju prizemlja vanstambene namene. Spratnost ovih objekata je Po+P(G)+4+Pk. Planira se povećana visina prizemne etaže kako bi se mogli formirati poslovni prostori sa galerijom, kao što je već definisano na ovom potezu, južno od pruge. Imajući u vidu frekventnost obodnih saobraćajnica pristup objektima je planiran sa režijskih saobraćajnica, kao i sa planirane ulice u bloku broj 595.

Osnovna škola i predškolska ustanova

Od javnih ustanova planiraju se kompleksi za objekte škole i predškolske ustanove u centralnom delu prostora u bloku broj 594 sa pristupom iz Ulice Radoja Domanovića, odnosno Karađorđeve ulice. Za oba kompleksa se planira proširenje u odnosu na sadašnju površinu kompleksa koje iako nije realizovano dugi niz godina ostaje jedina mogućnost za potreban kapacitet za prostor u obuhvatu Plana i onom koji mu gravitira.

Osnovna škola Vuk Karadžić u Ulici Radoja Domanovića planirana je na prostoru površine oko 1,15 ha. Proširuje se sa sadašnjih oko 0,86 ha.

U okviru kompleksa planirana je izgradnja delova objekta za potrebe proširenja učioničkog prostora ali i svih ostalih koje je potrebno proširiti ili predvideti nove (multifunkcionalna sala, trpezarija, skladišni prostor, prostorija za domara škole, održavanje i sl.).

Planira se izgradnja manjeg rekreativnog zatvorenog bazena sa pratećim prostorom, okvirnih dimenzija 20 × 25 m, sa delom otvorenog bazena koji se može koristiti sa zatvorenim. Za otvoreni bazen se dozvoljava natkrivanje u skladu sa potrebama.

Kompleks se obavezno ograđuje i ozelenjava

Maksimalni kapacitet škole je oko 800 đaka u jednoj smeni, kada se realizuju svi planirani objekti.

U Karađorđevoj ulici se nalazi postojeći objekat predškolske ustanove, vrtić Bambi na kompleksu koji se proširuje tako da je planirana površina oko 0,24 ha.

Objekat, odnosno delovi objekta, mogu se graditi, a postojeći mogu biti dograđeni (nadzidani) ili zamenjeni. Za funkcionalno poboljšanje na postojećem kompleksu je moguće dograditi do najviše 100 m2.

Obavezno je ograđivanje kompleksa i podizanje zelenila.

Južno od kompleksa predškolske ustanove planirano je zaštitno zelenilo na parceli uz prugu. Ova površina može se koristiti za igru dece uz sve mere zaštite koje su definisane za rekonstrukciju pruge.

ekapija.com / nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments