Претрага
Претрага
Close this search box.

Fruškogorski koridor trenutnom dinamikom radova GOTOV DO APRILA 2025. GODINE

Foto: Printscreen/Instagram
Di­rek­tor “Ko­ri­do­ra Sr­bi­je” Alek­san­dar An­tić ob­i­šao je gra­di­li­šte tu­ne­la Iri­ški ve­nac na Fruškogorskom ko­ri­do­ru, gde je poče­lo bu­še­nje, na­kon sko­ro go­di­nu i po da­na pri­pre­ma okol­nog te­re­na i grad­nje pot­por­nih zi­do­va i tom prilikom pod­se­tio da je u pi­ta­nju bu­du­ći naj­du­ži tu­nel u Sr­bi­ji, dug oko 3,5 ki­lo­me­tra, sa dve tu­nel­ske ce­vi.

– Mi smo pre ne­ko­li­ko ne­de­lja ot­po­če­li s bu­še­njem tu­ne­la, de­sne tu­nel­ske ce­vi. I do sa­da smo, s ove stra­ne gde se na­la­zi ula­zni por­tal, i sa dru­ge stra­ne, pre­ma Op­šti­ni Irig, gde se na­la­zi iz­la­zni por­tal, na de­snoj ce­vi is­ko­pa­li ne­kih pet­na­e­stak me­ta­ra – precizirao je Antić.

Antić je na svom Instagram profilu objasnio da u ovoj pr­voj fa­zi, “ti ko­ra­ci mo­ra­ju da idu lagano, za­to što je ta­kva teh­no­lo­gi­ja po­sla, za­to što je put iz­nad sa­mog ula­za u tu­nel”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Aleksandar Antić (@spsantic)

– Po­što ima­mo dve tu­nel­ske ce­vi, ima­će­mo če­ti­ri “na­pad­ne” tač­ke na ko­ji­ma oče­ku­je­mo da će di­na­mi­ka bi­ti dva, do dva i po me­tra dnev­no. Ova di­na­mi­ka go­vo­ri da bi, kad bu­du “napadnute” sve če­ti­ri tač­ke bu­še­nja tu­ne­la i ako se na sva­koj na­pre­du­je procenjenim tempom, sa­mo bu­še­nje mo­glo bi da bu­de za­vr­še­no za dve do dve i po go­di­ne – ocenio je Antić.

Ra­do­vi na dvo­cev­nom tu­ne­lu is­pod Fru­ške go­re, a sa­mim tim i na Fru­ško­gor­skom koridoru, sve­ča­no su ot­po­če­li 1. ma­ja 2021. go­di­ne. Tra­sa ove br­ze sa­o­bra­ćaj­ni­ce du­ga je 47,7 ki­lo­me­ta­ra i iz­de­lje­na je na če­ti­ri de­o­ni­ce: pr­va je od pe­tlje s auto-pu­tem E75 do Paragova, dru­ga je od Pa­ra­go­va do po­čet­ka obi­la­zni­ce oko Ru­me, tre­ća od pe­tlje kod Kaća do pe­tlje na auto-pu­tu E75, a če­tvr­ta je sa­ma obi­la­zni­ca oko Ru­me.

Foto: Slobodan Šušnjević/dnevnik.rs

Ovim prav­cem pro­đe oko 900 ka­mi­o­na dnev­no i 10.000 vo­zi­la, što ga či­ni jed­nim od najopterećenijih u dr­ža­vi. No­vi ko­ri­dor će za­o­bi­ći Irig sa za­pad­ne stra­ne, a u bli­zi­ni će bi­ti iz­gra­đe­na i na­plat­na sta­ni­ca. Kroz ugo­vor sa Ki­nom, dr­ža­va je obez­be­di­la 715 mi­li­o­na dolara za ovaj po­sao, či­ji kraj je za­ka­zan za april 2025. go­di­ne.

Osim što će omo­gu­ći­ti ve­zu sa auto-pu­tem Ru­ma-Ša­bac i br­zom sa­o­bra­ćaj­ni­com Ša­bac-Lo­zni­ca, te ti­me i ve­zu za­pad­ne Sr­bi­je i BiH ka se­ve­ru i is­to­ku, Fru­ško­gor­ski ko­ri­dor će izlaziti na sa­da­šnji auto-put Be­o­grad-Su­bo­ti­ca kod ben­zin­ske sta­ni­ce “Mi­nut”, ali i na budući auto-put No­vi Sad-Zre­nja­nin-Be­o­grad, či­ji po­če­tak grad­nje se oče­ku­je kra­jem godine.

Foto: Gradske Info /Printscreen

Od Fru­ško­gor­skog ko­ri­do­ra se oče­ku­je da ras­te­re­ti od te­škog te­ret­nog sa­o­bra­ća­ja Fru­šku go­ru, Irig, de­lo­ve No­vog Sa­da, pr­ven­stve­no Par­ti­zan­sku uli­cu i Sa­laj­ku i omo­gu­ći br­ži i bezbedniji pro­tok lju­di i ro­be.

dnevnik.rs/blic.rs

Tagovi:

2 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare
Gost
Vidoje
03.11.2022 12:15

Ne ulaze se u severnu srbiju kazu autonomasi. Fruskogorski koridor, 4. novosadski most, autoput bg-zr-ns, motoput sombor-kikinda, brza pruga bg-su. Gde se to sve nalazi i ko to finansira ako ne republika? Da nisu lokalne samouprave mozda? 🙂

Gost
Sofija
08.11.2022 00:59
Odgovori  Vidoje

Vidoje,sta vama nije jasno. Ovo je samo mali povracaj novaca koji BEOGRAD uzima od Vojvodine. Bolje curite.

Povezane vesti