Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 15. maj proglasila Svetskim danom porodica, koji se prvi put obeležio 1994. godine pod sloganom „Da porodični dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i dece“.

Svetski dan porodice počeo se obeležavati s ciljem da se naglasi važnost porodice kao osnovnog elementa svakog društva, da se podstakne delovanje društva u korist porodice, donošenje odluka koje će osigurati bolji standard i kvalitet života porodica, kao i uvažavanje porodičnog načina života, tradicija i običaja.Na taj dan, širom sveta organizuju se aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou čiji je cilj ukazivanje na značajna pitanja za porodicu kao i socijalne, ekonomske i demografske procese koji se tiču porodice.

Sve države su pozvane da porodicama garantuju jednakost i ljudska prava, podstiču jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, zajedništvo u odgovornosti i obavljanju kućnih poslova uz eliminisanje svake diskrimanacije između žena i muškaraca, pružajući im jednaku mogućnost zapošljavanja, obrazovanja i pomoć, kako bi porodice mogle da ispune svoju odgovornost prema zajednici.

Ove godine UN obeležava Dan porodice pod sloganom: Muškarci glavni? Rodna ravnopravnost i prava dece u savremenoj porodici , ističući značaj prevencije nasilja u porodici kroz zakonodavstvo i nizom interventnih mera u cilju zaštite porodice.

Ovim povodom Generalni sekretar UN, Ban Ki-mun, poslao je sledeću poruku:

„Jednak socijalni i ekonomski razvoj zavisi od pravičnih zakonodavnih okvira i društvenih normi koje podržavaju prava žena i dece. Diskriminatorni zakoni i prakse, koji ne obezbeđuju jednaka prava za sve, koji pritom suzbijaju jednaka prava žena i dece, nemaju mesto u savremenim porodicama, zajednicama, društvima i narodima“.

Zvanični simbol UN za Svetski dan porodica sastoji se od zelenog kruga sa slikom jednostavnih elemenata crteža kuće i srca u središtu kuće. Simbolom se pokazuje da je porodica centar društva i da obezbeđuje stabilno i podržavajuće okruženje za sve svoje članove, svih uzrasta, svih generacija.

Nasilje nad ženama i devojčicama predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava i samo ujedinjeni možemo da uspemo u borbi protiv nasilja nad ženama, koje čine jednu od najosetljivih društvenih grupa koje su u riziku da budu i diskriminisane i žrtve porodičnog ili partnerskog nasilja. Podaci nas upozoravaju da se nasilje u porodici, nad ženama i drugim ranjivim članovima porodice, naročito decom, dešava upravo u okviru same porodice, pa je obeležavanje Dana porodica prilika da ukažemo na značaj prevencije i odgovarajućih kazni za počinioce. Podsećamo da je u Srbiji od početka ove godine u porodičnom nasilju ubijeno 18 žena, skoro svake sedmice strada jedna žena od svog partnera. Deca žrtve ili svedoci nasilja, naročito u porodici moraju imati i posebnu društvenu zaštitu, potrebno je pojačati programe za njihovu adekvatnu rehabilitaciju, kao i za odgovarajuću podršku nenasilnim roditeljima.

Ovom prilikom ukazujemo i na podatke o vaspitanju dece uz primenu kaznenih metoda koji se oslanjaju na upotrebu fizičke sile ili verbalnog zastrašivanja u cilju dobijanja željenog ponašanja deteta. Prema Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji MIKS 2014. koje je sproveo Republički zavod za statistiku i UNICEF, procenat dece starosti od 1-14 godina koja su doživela samo nenasilni metodi disciplinovanja iznosi 49,3, psihičko kažnjavanje 39,1, fizičko teško kažnjavanje 1,0, bilo kakvo 16,7. Nenasilnom metodu kažnjavanja je bilo izloženo 43,1.

Srbija je, potpisivanjem Istanbulske konvencije, preuzela obavezu da u prevenciji, zaštiti, procesuiranju i sankcionisanju akata nasilja prema ženama primeni standard “potpune posvećenosti”. To podrazumeva dužnost države da radi na iskorenjivanju socijalne nejednakosti polova i menja sociokulturne modele ponašanja.

Pozivamo sve porodice da proslave svoje zajedništvo, vezanost i ljubav koju osećaju jedni prema drugima, uživaju u zajedničkim aktivnostima i jedni u drugima. Zahvaljujući „zdravim“ porodicama društvo napreduje i jača, a prosperitet svake zemlje i danas zavisi od nas samih.

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments